NAJ SNEHULIAK

 

ŠTATÚT SÚŤAŽE

naj snehuliak

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti v súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

 1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)
  Názov organizácie: Kultúrne zariadenia Petržalky
  Sídlo: Rovniankova 3, 851 02 Bratislava 5
  IČO: 179949
  DIČ: 2020910837
  Štatutárny orgán: Mgr. art.  Monika Korenčiová, riaditeľka
 2. Termín konania súťaže
  Súťaž sa uskutoční v období od 10.12.2021 do 17.12.2021. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže. Od 17.12.2021 do 20.12.2021 sa uskutoční záverečné hlasovanie pomocou emotikonov.
 3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
  Účastníkom súťaže môže byť ktokoľvek.
 4. Podmienky účasti v súťaži
  Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže uverejnil fotografiu snehuliaka pod príspevok.
 5. Výhra
  Výhrou v súťaži je celoročná vstupenka na nedeľné rozprávky KZP.
 6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
  Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz určený podľa najväčšieho počtu facebook emotikonov.
  Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené 21.12.2021 na facebook stránke. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok.
 7. Spôsob odovzdania výhry
  Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry.  V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.
 8. Ochrana osobných údajov
  (Zbieranie osobných údajov súťažiacich sa riadi Zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov. Preto musí byť súťažiaci riadne informovaný v zmysle legislatívy ochrany osobných údajov o rozsahu, dôvode a pravidlách spracúvania osobných údajov).
 9. Záverečné ustanovenia
  Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
  Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

 

 

V Bratislave, dňa 10.12.2021

Máme víťaza! Pani Ivana Vlková získala pre fotku snehuliaka, spoločnej práce detí z MŠ Tupolevova 117 srdiečok a stáva sa držiteľkou celoročnej vstupenky na naše nedeľné rozprávky! Všetkým zúčastneným ďakujeme. Veríme, že sa budete zapájať aj do ďalších súťaží. Všetkých zaslaných snehuliakov môžete vidieť vystavených v DK Zrkadlový háj.

Aktuálna výstava všetkých zaslaných príspevkov z boku DK Zrkadlový háj:

Najbližšie podujatia