O nás

KULTÚRNE ZARIADENIA PETRŽALKY (ďalej len „KZP") vznikli v roku 1986 a sú kultúrno-osvetovým zariadením, ktorého zriaďovateľom je Miestne zastupiteľstvo Bratislava - Petržalka.
Kultúrne zariadenia Petržalky majú k dnešnému dňu v správe 3 zariadenia, v ktorých zabezpečujú svoju činnosť, vyplývajúcu zo zriaďovacej listiny:
Dom kultúry Zrkadlový háj - Rovniakova 3
Dom kultúry Lúky - Vígľašská 1
CC Centrum - Jiráskova 3

V uvedených 3 zariadeniach KZP vykonávajú svoju činnosť Artkino Za zrkadlom a Kino Lúky.

Každý klub a zariadenie KZP má svoju dramaturgickú náplň, ktorá vychádza z priestorového riešenia, technického zabezpečenia, umiestnenia objektu a záujmu návštevníkov.

HLAVNÉ ÚLOHY KZP (citát zo štatútu KZP)
1. Vytvárať podmienky a priestor pre:
a/ napĺňanie kultúrno-výchovných a záujmových aktivít občanov v Petržalke, organizovať podujatia v jednotlivých oblastiach kultúrno-výchovnej činnosti pre všetky kategórie obyvateľov a umožňovať im aktívne aj pasívne kultúrne vyžitie,
b/ rozvoj kultúrno-výchovnej a osvetovej činnosti založenej na princípoch demokracie, humanity a plurality. KZP sú nadstranícka organizácia. V jej priestoroch je možné pôsobenie rôznych zákonom povolených organizácií, pokiaľ to umožňujú prevádzkové možnosti. Pôsobenie iných organizácií v priestoroch KZP je možné uskutočňovať na základe zmluvy a za finančnú odplatu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

2. Organizovať a usporadúvať súťaže, festivaly, koncerty ako aj inú hudobnú a tanečnú produkciu, divadelné a filmové predstavenia, multimediálne podujatia. rôzne prehliadky, prednášky, besedy, kurzy výstavy a iné aktivity v rôznych odboroch kultúrnej a osvetovej činnosti v rôznych umeleckých žánroch a pre všetky vekové kategórie.

3. Organizovať vzdelávacie a preškoľovacie podujatia vo forme rôznych typov kurzov. Formou besied sprostredkúvať poznatky z oblasti prírodných, humanitných a technických vied.

Pre firmy:

Ponúkame realizáciu kultúrno-spoločenských akcií a podujatí na kľúč podľa požiadaviek zákazníka so zárukou kvality a profesionality.

Chcete Vašim obchodným partnerom alebo kolegom poďakovať za celoročnú spoluprácu?

Plánujete usporiadať školenie, kongres, alebo recepciu?

Ponúkame Vám prenájom našich priestorov, zabezpečenie programu podľa vašich predstáv a profesionálny technický servis.

Ponúkame organizáciám, pôsobiacim v lokalite Petržalka, možnosť spolupráce s Kultúrnymi zariadeniami Petržalky s možnosťou zviditeľniť sa prostredníctvom kultúrno – spoločenských podujatí a aktívne sa tak zapojiť do diania v lokalite, ktorá je najväčšou mestskou časťou na Slovensku.

V prípade záujmu o spoluprácu kontaktujte naše obchodné a marketingové oddelenie.


ZRIADOVACIA LISTINA KZP_2024

ŠTATÚT KZP

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

KOLEKTIVNA ZMLUVA 2022_2024

Výročná správa - rozbory 2022: tu

Výročná správa - rozbory 2021: tu

Výročná správa - rozbory 2020: tu

Výročná správa - rozbory 2019: tu

Výročná správa - rozbory 2018: tu

LOGO KZP: 1/ cmyk 2/ negativ 3/ pozitiv