Výberové konanie – riaditeľ/ka Kultúrnych zariadení Petržalky – UKONČENÉ

Výberové konanie – riaditeľ/ka Kultúrnych zariadení Petržalky – UKONČENÉ

Transparentné výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície Riaditeľ/ka Kultúrnych zariadení Petržalky bolo ukončené rozhodnutím nezávislej výberovej komisie, ktorá starostovi mestskej časti odporučila na vymenovanie dvoch z 12 kandidátov v presnom poradí podľa podmienok platnej legislatívy.

VIAC INFO TU.

ŽIVÉ VYSIELANIE VEREJNÉHO VYPOČUTIA RIADITEĽ/KA KZP | 19. MAREC OD 13:00 ONLINE

Otázky na kandidátov môže odborná i laická verejnosť klásť prostredníctvom platformy Slido s kódom #kzp. Prosíme, ak ide o otázku na konkrétneho kandidáta, nezabudnite okrem svojej otázky uviesť aj jeho meno. Ďakujeme, že sa zaujímate o veci verejné spolu s nami

PODKLADY KANDIDÁTOV/OK NA VEREJNÉ VYPOČUTIE

Výberové konanie na pozíciu riaditeľa/ky Kultúrnych zariadení Petržalky bolo vyhlásené 23. januára 2024 a do 22. februára 2024 (vrátane), prihlášku do výberového konania zaslalo 12 kandidátov. Nezávislá výberová komisia zriadená starostom mestskej časti Bratislava-Petržalka s účasťou poslancov zo všetkých klubov zastupiteľstva vyhodnotila, že sedem kandidátov splnilo formálne požiadavky na ďalšie kolo transparentného výberového procesu. Osobných pohovorov sa tak zúčastnilo sedem kandidátov, pričom výberová komisia po preverení vecných a odborných požiadaviek definovaných vo vyhlásenom výberovom konaní do ďalšieho kola na verejné vypočutie vybrala troch kandidátov.

Verejné vypočutie kandidátov sa uskutoční v utorok 19. marca od 13:00 prostredníctvom online ZOOM konferencie, ktorá bude vysielaná naživo na oficiálnom YouTube profile mestskej časti Bratislava-Petržalka, a to aj s možnosťou kladenia otázok zo strany verejnosti prostredníctvom platformy #Slido.

Odkazy na živý prenos z nášho YouTube a #Slido budú nielen na tomto mieste dostupné najneskôr 24 hodín pred termínom verejného vypočutia. Dovtedy odbornej i laickej verejnosti so súhlasom kandidátov sprístupňujeme ich životopisy aj koncepcie riadenia a rozvoja Kultúrnych zariadení Petržalky na roky 2024 – 2028. Ďakujeme, že sa zaujímate o veci verejné spolu s nami.

Mgr. Dana Kľučárová, PhD. | o 13:00
životopis kandidátky
koncepcia kandidátky

Mgr. Martin Kočiško | o 14:00
životopis kandidáta
koncepcia kandidáta

Ing. Jaroslav Mendel | o 15:00
životopis kandidáta
koncepcia kandidáta

petrzalka.sk

Kultúrne zariadenia Petržalky by mali mať staronového riaditeľa.
Martin Kočiško uspel medzi 12 uchádzačmi

Post obhájil na základe výberového konania s bodovým hodnotením výberovej komisie spomedzi troch kandidátov, ktorí postúpili do verejného vypočutia.
Kultúrne zariadenia Petržalky (KZP) vznikli v roku 1986 ako kultúrno-osvetové zariadenie, ktoré združuje viaceré organizácie naprieč Petržalkou. Aktuálne majú v správe aj tri významné kultúrne strediská – Dom kultúry Zrkadlový háj, Dom kultúry Lúky a Cik Cak Centrum, ktoré zabezpečujú množstvo spoločenských, športových aktivít a podujatí pre všetky vekové kategórie najľudnatejšieho sídliska.

Aj preto sa KZP radia k najväčším samosprávnym organizáciám v oblasti kultúry na Slovensku. Pre ilustráciu, každý rok samostatne hospodária so sumou približne 1,8 milióna eur.

Krízové provizórium

Do polovice júla 2022 viedla KZP Monika Korenčiová, ktorá bola po komplexnom internom audite a následne viacerých závažných zisteniach z funkcie riaditeľky na návrh petržalských poslancov odvolaná. Štafetu po nej ako dočasný krízový manažér prebral Martin Kočiško, dlhoročný zamestnanec KZP, ktorého starosta Petržalky poveril vedením najskôr do konca roka 2022 a následne s prestávkami opäť.

Miestne zastupiteľstvo Petržalky po asi roku a pol tohto provizória požiadalo starostu Hrčku, aby na post riaditeľa KZP vyhlásil štandardné výberové konanie. A tak sa aj vo februári tohto roka stalo. 

Na rozdiel od rozpočtovej organizácie je však pri kultúrno-osvetovom zariadení podľa platnej legislatívy výber riaditeľa priamo na štatutárovi, v tomto prípade starostovi, ktorý riaditeľa KZP s funkčným obdobím piatich rokov menuje na základe výberového konania s verejným vypočutím.

To sa uskutočnilo 19. marca 2024 prostredníctvom online konferencie, ktorá bola vysielaná naživo na oficiálnom YouTube profile mestskej časti Bratislava-Petržalka, aj s možnosťou kladenia otázok zo strany verejnosti.

Vo finále traja kandidáti

Výberové konanie na pozíciu riaditeľa/ky Kultúrnych zariadení Petržalky bolo vyhlásené 23. januára 2024 a do 22. februára 2024 (vrátane) doň prihlášku aj prostredníctvom pracovného portálu Profesia zaslalo 12 kandidátov. Nezávislá výberová komisia zriadená starostom Petržalky s účasťou poslancov zo všetkých klubov zastupiteľstva vyhodnotila, že sedem kandidátov splnilo formálne požiadavky na ďalšie kolo transparentného výberového procesu.

Následne tak počas osobných pohovorov výberová komisia preverila vecné a odborné požiadavky definované priamo vo vyhlásenom výberovom konaní a do ďalšieho kola na verejné vypočutie vybrala troch kandidátov – Danu Kľučárovú, Jaroslava Mendela a práve doteraz povereného riaditeľa KZP Martina Kočiška. Všetkých pritom spájalo pôsobenia v kultúre na manažérskych pozíciách.

Podľa transparentného bodovania

Po tom, čo traja kandidáti predstavili seba a svoje koncepcie budúceho rozvoja KZP vo verejnom vypočutí, ich výberová komisia zhodnotila na základe vopred definovaných kritérií: prínos stanovených cieľov pre organizáciu z pohľadu efektivity a dlhodobej udržateľnosti (50 % z celkovej váhy hodnotenia každého člena komisie); realizovateľnosť stanovených cieľov v praxi na základe predbežného harmonogramu (25 % z celkovej váhy hodnotenia každého člena komisie); schopnosť reagovať na predložené argumenty v prospech či neprospech prezentovanej koncepcie (25 % z celkovej váhy hodnotenia každého člena komisie). Každý člen výberovej komisie s hlasovacím právom mal pritom možnosť každému uchádzačovi rozdeliť maximálne 10 bodov podľa vyššie uvedených kritérií.

Následne boli všetkým kandidátom zaslané aj online testy z odboru personalistiky a manažmentu na overenie schopností ich analytického myslenia a ich osobnostných predpokladov. Vopred stanovené bodovanie výsledkov testov malo štvrtinovú váhu z celkového hodnotenia.

V sumáre tak získal Martin Kočiško 43,5 bodov z maximálneho počtu 66,5, čo je o 7,5 viac ako jeho protikandidát Jaroslav Mendel. S počtom bodov 28, teda menším ako 50 % z celkového hodnotenia, sa Dana Kľučárová do finálneho hlasovania výberovej komisie nedostala.

S mandátom až do roku 2029

„Ďalší postup v zmysle platnej legislatívy je, že starosta by mal vymenovať nami vybraného uchádzača z prvého miesta do funkcie a uzavrieť s ním pracovný pomer,“ vysvetľuje predseda výberovej komisie zástupca prednostu Miestneho úradu Petržalka pre kultúru a marketing Jozef Rybár.

Jeho kolegyňa Marcela Zacharová, zástupkyňa prednostu pre personalistiku a sociálne veci dodáva, že „ak by sa uchádzač z prvého miesta z akýchkoľvek dôvodov rozhodol pracovnú ponuku od mestskej časti neprijať, starosta by mal osloviť ďalších uchádzačov v poradí.”

Martin Kočiško tak úspešne obhájil svoj post a po splnení formálnych náležitostí sa s najväčšou pravdepodobnosťou stane staronovým a tentokrát menovaným riaditeľom KZP s mandátom až do roku 2029.

„Veľmi si vážim dôveru mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorú vnímam predovšetkým ako záväzok a som rád, že bude mne a môjmu tímu umožnené pokračovať v začatej práci,” povedal Kočiško pre referát komunikácie miestneho úradu, pričom neskrýval radosť.

Finálna zápisnica vyhodnotenia výberového konania je spolu s ostatnými dokumentami a záznamom z verejného vypočutia dostupná na webe mestskej časti.

* Martin Kočiško pracuje v Kultúrnych zariadeniach Petržalka (KZP) viac ako 20 rokov ako filmový dramaturg, od júla 2022 do súčasnosti bol dočasne poverený vedením KZP. Na pozícii filmového dramaturga sa podieľal na rôznych projektoch. Zostavoval program v miestnom Artkine za zrkadlom, bol členom Realizačného tímu festivalu Febiofest, spolupracoval tiež na dramaturgii a príprave projektu „History via Culture — Revolutions!”. Pred nástupom do KZP sa takisto realizoval v oblasti filmovej tvorby. Bol členom poroty na filmových festivaloch v poľských Katowiciach či na Artfilme v Trenčianskych Tepliciach. Bol dramaturgom a spoluautorom konceptu prehliadky Nordfest — dni severského filmu, hudby a cestovania. Jeho začiatky sú spojené s pôsobením v denníkoch na pozícii redaktora a filmového recenzenta. Pracoval aj ako učiteľ anglického jazyka na základnej škole.

petrzalka.sk

Najbližšie podujatia